8/5/09

Δελτίο Τιμών Φαρμάκων - Μειώσεις 174 φαρμάκων

Oφελος 15,1 εκατ ευρώ, σε ετήσια βάση θα έχουν τα ασφαλιστικά ταμεία από τις μειώσεις 174 φαρμάκων όπως προκύπτει από το νέο Δελτίο Τιμών Φαρμάκων που εκδόθηκε σήμερα και θα ισχύσει από τη Δευτέρα 11 Μαίου 2009... Σε ανακοίνωση του υπυοργείου Ανάπτυξης αναφέρεται ότι συνεδρίασε η Επιτροπή Τιμών Φαρμάκων και αναρτήιθηκε στην ιστοσελίδα http: //www.gge.gr/37/index.asp του υπουργείου το με αριθμό 2/2009 Δελτίο Τιμών Φαρμάκων που θα έχει ισχύ από την 11/05/09.

Το νέο δελτίο το οποίο αναλυτικά περιλαμβάνει:

α) Νέες μειωμένες τιμές έως 20 % «47» πρωτοτύπων φαρμάκων ευρείας κατανάλωσης, λόγω λήξης ισχύος του πρώτου Εθνικού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας (πατέντας) της δραστικής ουσίας του φαρμακευτικού προϊόντος, για τα οποία ισχύουν οι προϋποθέσεις, όπως αυτές προβλέπονται από την εγκύκλιο του ΥΠΑΝ Α3/3623/06.

Από τα φάρμακα που μειώθηκαν λόγω λήξης της πατέντας τους, προκύπτει ένα συνολικό καθαρό ετήσιο όφελος, για το κοινωνικό σύνολο και τα ασφαλιστικά ταμεία ύψους 14.576.244,13 € βάσει των ποσοτήτων που πουλήθηκαν το έτος 2008 και τις μειωμένες λιανικές τιμές που θα έχουν με το νέο Δ.Τ.Φ.

β) Ευθυγραμμίσεις - μειώσεις «127» φαρμακευτικών προϊόντων όμοιας δραστικής ουσίας και φαρμακοτεχνικής μορφής (αντίγραφα) στο 80% της τιμής πώλησης των αντίστοιχων πρωτοτύπων τους, τα οποία έχουν μειωθεί λόγω της ανακοστολόγησης του 2008 (άρθρο 442 της 6/2005 Α.Δ.).

Το συνολικό ύψος των μειώσεων των λιανικών τιμών των ανωτέρω φαρμακευτικών προϊόντων (αντιγράφων) σε ετήσια βάση ανέρχεται στο ποσό των 528.843,15 €.

Επιπλέον στο νέο Δ.Τ.Φ. περιλαμβάνονται:

1) «284» τιμές νέων φαρμακευτικών προϊόντων που έχει εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας τους από τον Ε.Ο.Φ. και για τα οποία είχαν κατατεθεί στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπ. Ανάπτυξης σχετικά αιτήματα των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων μέχρι και την 18/04/09, βάσει της εγκυκλίου Α3-759/4/2/2008.

Αναλυτικότερα, από το σύνολο των ως άνω τιμών οι «239» αφορούν σε αντίγραφα, ενώ οι υπόλοιπες «45» σε πρωτότυπα φαρμακευτικά προϊόντα εκ των οποίων οι «17» αντιστοιχούν σε σκευάσματα συνολικά «9» απολύτως νέων δραστικών ουσιών.

Το Υπ. Ανάπτυξης ενέκρινε τιμές στα νεοκυκλοφορούντα φαρμακευτικά σκευάσματα πρωτότυπα και όμοιας δραστικής ουσίας (αντίγραφα) σε εφαρμογή των διατάξεων της ισχύουσας υπ’αριθ. 6/05 Α.Δ. και με διαδικασίες που προβλέπονται από την κοινοτική νομοθεσία και μετά από γνωμοδότηση του Ε.Ο.Φ. και εισήγηση της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων.

2) «2» αιτήματα μειώσεων κατόπιν αιτήσεων της εταιρείας.

3) «126» διαγραφές φαρμακευτικών προϊόντων σύμφωνα με αντίστοιχες αποφάσεις του Ε.Ο.Φ.

4) «56» μεταβολές που αφορούν μόνο αλλαγή ονομασίας και υπεύθυνου κυκλοφορίας. (Οι ως άνω μεταβολές δεν αφορούν τις τιμές των φαρμάκων) και

5) «3» διορθώσεις τιμών φαρμάκων προηγούμενων δελτίων.

Το Υπουργείο στην ανακοίνωσή του αναφέρει ότι συνεχίζει, με ολοένα αυξανόμενους ρυθμούς, την προσπάθειά του στον ευαίσθητο τομέα των φαρμάκων, για τη συγκράτηση των τιμών τους, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η πρόσβαση σ’ αυτά των λαϊκών στρωμάτων, αφού πρόκειται για κοινωνικό αγαθό, άμεσα συνδεδεμένο με την υγεία του κοινωνικού συνόλου.

Το υπουργείο θεωρεί σημαντικό οι στο νέο Δελτίο περιλαμβάνονται μεταξύ των άλλων και τιμές για φάρμακα για πάρκινσον, σκιαγραφικό, σιδηρούχα, πνευμονιοκοκκικό πολυσακχαριδικό εμβόλιο και άλλα.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ