13/4/10

ΟΔΔΧ-Υπερκαλύφθηκε η έκδοση εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου.

Υπερκαλύφθηκε η έκδοση εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς αντλήθηκαν 1,56 δισ. ευρώ έναντι 1,2 δισ. ευρώ, που ήταν το δημοπρατούμενο ποσό... Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, πωλήθηκαν έντοκα γραμμάτια ετήσιας διάρκειας 780 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 4,85% και έντοκα γραμμάτια εξάμηνης διάρκειας, αξίας επίσης 780 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 4,55%.

Σημειώνεται ότι, στα έντοκα γραμμάτια ετήσιας διάρκειας το επιτόκιο της προηγούμενης δημοπρασίας (του Ιανουαρίου) είχε διαμορφωθεί στο 2,20% και στα έντοκα γραμμάτια εξάμηνης διάρκειας στο 1,38%.

Τα ποσά των προσφορών τόσο στα έντοκα γραμμάτια εξάμηνης διάρκειας όσο και στα ετήσια ήταν σημαντικά υψηλότερα από το δημοπρατούμενο ποσό. Ετσι, για τα έντοκα γραμμάτια ετήσιας διάρκειας προσφέρθηκαν 3,925 δισ. ευρώ έναντι 600 εκατ. ευρώ που ήταν το δημοπρατούμενο ποσό (υπερκάλυψη 6,54 φορές, ενώ στα εξάμηνης διάρκειας προσφέρθηκαν προσφορές 4,602 δισ. ευρώ, ενώ το δημοπρατούμενο ποσό ήταν 600 εκατ. ευρώ (υπερκάλυψη 7,67 φορές).

Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι το υπουργείο Οικονομικών παρέχει τη δυνατότητα σε φυσικά πρόσωπα να προμηθευτούν τους τίτλους αυτούς και να έχουν αφορολόγητη απόδοση, υπό την προϋπόθεση, ότι θα διακρατηθούν μέχρι τη λήξη τους.

Η προμήθεια των τίτλων μπορεί να γίνει μέσω δημόσιας εγγραφής σε οποιαδήποτε τράπεζα ή χρηματιστηριακή εταιρία και με ανώτατο ποσό 15.000 ευρώ για κάθε φυσικό πρόσωπο.